Subject : Math 309 Homework 1

Student : Wang, Tuz-Hui; Wei, Erh-Tsu; Liu, Chin-Shan


Content
  • Scaling & shifting graph
  • Wave functions
  • Affine functions in 2D & 3D